Konzultace a objednávky: Ing. Miloš Koc, tel.: 603 221 564

Chemické čištění

Odborné chemické čištění je způsob údržby energetických zařízení, při nichž dochází k rozpuštění a vyplavení nečistot z čištěného systému.

Odborné chemické čištění je souhrn operací, které slouží k odstraněnní nánosů, korozních zplodin, mechanických nečistot a pohyblivých kalů z energetických zařízení.

Provádíme odstranění vodních usazenin korozních zplodin a nánosů:

 • chemické čištění kotlů (vodotrubných, žárotrubných ad.)
 • chemické čištění chladících okruhů (kompresorů vzduchu, chladicích strojů, věží apod., oceli legované i nelegované, plasty, pozinkované oceli, měď, mosaz ad.)
 • chemické čištění deskových výměníků (všechny typy, skládané, letované mědí, mosazí, nerezové oceli)
 • chemické čištění trubkových výměníků (bojlerů, protiproudých ohříváků, z legované i nelegované oceli ad.)
 • chemické čištění rozvodů a těles ústředního topení, otopných soustav
 • chemické čištění oběhových systémů klimatizací
 • chemické čištění rozvodů (otopných systémů, pitné a užitkové vody)

Důvody, proč chemicky čistit

Při provozu energetických zařízení dochází na teplosměnných plochách ke vzniku:

 • úsad
 • nánosů
 • korozí
 • korozních puchýřů
 • korozních zplodin tj. korozních kalů i větších pevných částic

Důsledkem toho je soubor negativních vlivů:

 • zvýšení hydraulických odporů v zařízeních i rozvodech
 • snížený přestup tepla na teplosměnných plochách
 • zvýšení nákladů na provoz, údržbu, opravy
 • zvýšení počtu havárií
 • snížení životnosti energetických zařízení (kotlů, výměníků, čerpadel, rozvodů, armatur, ad.)
 • zvýšení spotřeby energie (paliv, elektřiny, ...)
 • zhoršení negativních vlivů na životní prostředí

Pro ilustraci - při 5 mm vrstvě silikátového kamene se sníží výkon kotle přibližně o 50 % a ztráty na palivu dosahují 10 % až 20 %.

Chemické čištění systémů:

 • zvyšuje jejich účinnost
 • prodlužuje jejich životnost
 • snižuje náklady na palivo
 • snižuje investiční náklady
 • snižuje náklady na opravy
 • omezuje počet havárií
 • zajišťuje průchodnost rozvodů vody
 • snižuje škodlivé vlivy na životní prostředí

Technologie chemického čištění

Chemické čištění je průběžně kontrolovanou činností, hlídají se fyzikální a chemické parametry čistících lázní i čištěných systémů.

Technologie chemického čištění závisí na chemickém složení nánosů a zplodin na čištěných plochách, konstrukčních materiálech čištěného zařízení, jeho konstrukci a mnoha dalších podmínkách.

Postup:

 1. prohlídka zařízení a dokumentace
 2. určení konstrukčních materiálů čištěného zařízení, aby nedošlo k jeho poškození
 3. odběr vzorků pro analýzu
 4. stanovení chemického složení nánosů a usazenin
 5. volba a vypracování technologie čištění
 6. cenová nabídka

Zajištění:

 • technologické (zařízení, ADR doprava, skladování)
 • materiální (chemikálie, rež. mat.)
 • chemické (analytika, PO, BOZP, likvidace odpadu)
 • časové

Provedení čištění:

 1. odpojení čištěného zařízení od okolního systému (odstrojení měřících a akčních členů)
 2. připojení pomocných cirkulačních okruhů (chemického čerpadla pomocných rozvodů a zásobní nádrže)
 3. proplach tlakovou vodou, provedení zkoušky těsnosti zařízení a pomocných cirkulačních okruhů
 4. konverze
 5. chemické čištění podle zvolené technologie - průběžné sledování fyzikálních a chemických parametrů
 6. sledování koncentrace a nasycení čistící lázně
 7. řízení chemické reakce (čas, dávkování chemie, vícelázňový způsob)
 8. neutralizace a pasivace
 9. proplach vodou
 10. odpojení pomocných okruhů
 11. připojení čištěného zařízení k okolnímu systému
 12. zkouška těsnosti
 13. uvedení zařízení do provozu
 14. likvidace odpadů z čištění (neutralizace na pH 6-7, použití biologicky odbouratelných chemikálií nezatěžující životní prostředí)
 15. technická zpráva

Způsoby chemického čištění z hlediska fyzikálního:

 1. stacionární - výjimečně s karbonátovým nánosem, těžko rozpustné nánosy
 2. využitím přirozené cirkulace - varem, bez odběru páry; hlavně při alkalických vyvářkách
 3. nucenou cirkulací - pomocí čerpadel a rozpouštěcích nádrží, vytvořením cirkulačního okruhu
  • kontinuální oběh
  • houpání hladin, přečerpávání
  • průtočný systém
 4. čištění za provozu
  • postupným dávkováním čistící látky do systému
  • vyžaduje a trvá delší dobu

Alternativní metody čištění, srovnání

 1. tepelné rázy
 2. pneumatické čištění
 3. mechanické čištění

Použitá terminologie

Terminologie v oboru moření a chemického čištění není jednotná a celá řada pojmů není jednoznačně definována.

Inkrustace
 • usazeniny, korozní zplodiny, pevné částice, pevně ulpívající na teplosměnných plochách. Vlivem teplot dochází k jejich fyzikálním a chemickým změnám.
Inhibitory koroze
 • látky, jejichž přítomnost v agresivním prostředí zabraňuje vzniku nebo dalšímu průběhu koroze
Konverze
 • přeměna nerozpustných síranů a dalších komponentů (SiO2, Fe2O3) obsažených v nánosech na v kyselině rozpustné uhličitany a další složky
Moření
 • je souhrnný název pro celý komplex operací používaných při odstranění okují, rzi, tuků, strusky špatně provedených svarů a jiných nečistot u nově uváděných zařízení do provozu, nebo rekonstrukci kotlů, montáži nového systému ÚT ad. zař.
Chemické čištění
 • je souhrn operací, zajišťuje odstranění vodních usazenin, korozních zplodin a jiných nečistot z teplosměnných ploch systémů, jejich rozpuštěním a vypláchnutím z již provozovaného zařízení
Neutralizace
 • jedná se o operaci následující po předešlých kyselých lázních, která má alkalický charakter a sleduje se s ní odstranění zbytků mořící nebo čistící lázně a je jednou z klíčových operací, na které závisí úspěšnost následující pasivace
Pasivace
 • je chemická úprava povrchu kovu. Jedná se buď o krátkodobou ochranu odstaveného zařízení (konzervace) nebo ochranu provozního zařízeni. Jedná se o vytvoření vhodných podmínek pro tvorbu ochranných oxidů, fosforečnanů apod.