Konzultace a objednávky: Ing. Miloš Koc, tel.: 603 221 564

Chemické čištění

Odborné chemické čištění je způsob údržby energetických zařízení, při nichž dochází k rozpuštění a vyplavení nečistot z čištěného systému.

Odborné chemické čištění je souhrn operací, které slouží k odstraněnní nánosů, korozních zplodin, mechanických nečistot a pohyblivých kalů z energetických zařízení.

Provádíme odstranění vodních usazenin korozních zplodin a nánosů:

  • chemické čištění kotlů (vodotrubných, žárotrubných ad.)
  • chemické čištění chladících okruhů (kompresorů vzduchu, chladicích strojů, věží apod., oceli legované i nelegované, plasty, pozinkované oceli, měď, mosaz ad.)
  • chemické čištění deskových výměníků (všechny typy, skládané, letované mědí, mosazí, nerezové oceli)
  • chemické čištění trubkových výměníků (bojlerů, protiproudých ohříváků, z legované i nelegované oceli ad.)
  • chemické čištění rozvodů a těles ústředního topení, otopných soustav
  • chemické čištění oběhových systémů klimatizací
  • chemické čištění rozvodů (otopných systémů, pitné a užitkové vody)

Důvody, proč chemicky čistit

Při provozu energetických zařízení dochází na teplosměnných plochách ke vzniku:

  • úsad
  • nánosů
  • korozí
  • korozních puchýřů
  • korozních zplodin tj. korozních kalů i větších pevných částic

Důsledkem toho je soubor negativních vlivů:

  • zvýšení hydraulických odporů v zařízeních i rozvodech
  • snížený přestup tepla na teplosměnných plochách
  • zvýšení nákladů na provoz, údržbu, opravy
  • zvýšení počtu havárií
  • snížení životnosti energetických zařízení (kotlů, výměníků, čerpadel, rozvodů, armatur, ad.)
  • zvýšení spotřeby energie (paliv, elektřiny, ...)
  • zhoršení negativních vlivů na životní prostředí

Pro ilustraci - při 5 mm vrstvě silikátového kamene se sníží výkon kotle přibližně o 50 % a ztráty na palivu dosahují 10 % až 20 %.

Chemické čištění systémů:

  • zvyšuje jejich účinnost
  • prodlužuje jejich životnost
  • snižuje náklady na palivo
  • snižuje investiční náklady
  • snižuje náklady na opravy
  • omezuje počet havárií
  • zajišťuje průchodnost rozvodů vody
  • snižuje škodlivé vlivy na životní prostředí

Technologie chemického čištění

Chemické čištění je průběžně kontrolovanou činností, hlídají se fyzikální a chemické parametry čistících lázní i čištěných systémů.

Technologie chemického čištění závisí na chemickém složení nánosů a zplodin na čištěných plochách, konstrukčních materiálech čištěného zařízení, jeho konstrukci a mnoha dalších podmínkách.

Postup:

  1. prohlídka zařízení a dokumentace
  2. určení konstrukčních materiálů čištěného zařízení, aby nedošlo k jeho poškození
  3. odběr vzorků pro analýzu
  4. stanovení chemického složení nánosů a usazenin
  5. volba a vypracování technologie čištění
  6. cenová nabídka

Zajištění:

  • technologické (zařízení, ADR doprava, skladování)
  • materiální (chemikálie, rež. mat.)
  • chemické (analytika, PO, BOZP, likvidace odpadu)
  • časové

Provedení čištění:

  1. odpojení čištěného zařízení od okolního systému (odstrojení měřících a akčních členů)
  2. připojení pomocných cirkulačních okruhů (chemického čerpadla pomocných rozvodů a zásobní nádrže)
  3. proplach tlakovou vodou, provedení zkoušky těsnosti zařízení a pomocných cirkulačních okruhů
  4. konverze
  5. chemické čištění podle zvolené technologie - průběžné sledování fyzikálních a chemických parametrů
  6. sledování koncentrace a nasycení čistící lázně
  7. řízení chemické reakce (čas, dávkování chemie, vícelázňový způsob)
  8. neutralizace a pasivace
  9. proplach vodou
  10. odpojení pomocných okruhů
  11. připojení čištěného zařízení k okolnímu systému
  12. zkouška těsnosti
  13. uvedení zařízení do provozu
  14. likvidace odpadů z čištění (neutralizace na pH 6-7, použití biologicky odbouratelných chemikálií nezatěžující životní prostředí)
  15. technická zpráva

Způsoby chemického čištění z hlediska fyzikálního:

  1. stacionární - výjimečně s karbonátovým nánosem, těžko rozpustné nánosy
  2. využitím přirozené cirkulace - varem, bez odběru páry; hlavně při alkalických vyvářkách
  3. nucenou cirkulací - pomocí čerpadel a rozpouštěcích nádrží, vytvořením cirkulačního okruhu
    • kontinuální oběh
    • houpání hladin, přečerpávání
    • průtočný systém
  4. čištění za provozu
    • postupným dávkováním čistící látky do systému
    • vyžaduje a trvá delší dobu

Alternativní metody čištění, srovnání

  1. tepelné rázy
  2. pneumatické čištění
  3. mechanické čištění

Použitá terminologie

Terminologie v oboru moření a chemického čištění není jednotná a celá řada pojmů není jednoznačně definována.

Inkrustace
  • usazeniny, korozní zplodiny, pevné částice, pevně ulpívající na teplosměnných plochách. Vlivem teplot dochází k jejich fyzikálním a chemickým změnám.
Inhibitory koroze
  • látky, jejichž přítomnost v agresivním prostředí zabraňuje vzniku nebo dalšímu průběhu koroze
Konverze
  • přeměna nerozpustných síranů a dalších komponentů (SiO2, Fe2O3) obsažených v nánosech na v kyselině rozpustné uhličitany a další složky
Moření
  • je souhrnný název pro celý komplex operací používaných při odstranění okují, rzi, tuků, strusky špatně provedených svarů a jiných nečistot u nově uváděných zařízení do provozu, nebo rekonstrukci kotlů, montáži nového systému ÚT ad. zař.
Chemické čištění
  • je souhrn operací, zajišťuje odstranění vodních usazenin, korozních zplodin a jiných nečistot z teplosměnných ploch systémů, jejich rozpuštěním a vypláchnutím z již provozovaného zařízení
Neutralizace
  • jedná se o operaci následující po předešlých kyselých lázních, která má alkalický charakter a sleduje se s ní odstranění zbytků mořící nebo čistící lázně a je jednou z klíčových operací, na které závisí úspěšnost následující pasivace
Pasivace
  • je chemická úprava povrchu kovu. Jedná se buď o krátkodobou ochranu odstaveného zařízení (konzervace) nebo ochranu provozního zařízeni. Jedná se o vytvoření vhodných podmínek pro tvorbu ochranných oxidů, fosforečnanů apod.